ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING 

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant.

1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen zijn onze offertes slechts geldig gedurende 14 kalenderdagen.

1.3. In geval van annulering bij gewone levering van goederen of diensten is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling voor zover geannuleerd uiterlijk 1 week voor datum van de voorziene uitvoering. Bij elke latere annulatie is de volledige prijs verschuldigd, onverminderd mogelijkheid van verhaal van hogere schade door de verkoper. De klant heeft geen herroepingsrecht bij bestelling, waar de bestelde diensten/producten uitsluitend besteld worden op specificatie van de klant, enkel specifiek voor de klant bestemd zijn en enkel door hem/haar kunnen gebruikt worden.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING GOEDEREN EN DIENSTEN 

2.1. De goederen/diensten worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. 

ARTIKEL 3 – AUTEURSRECHT

3.1. Wij hebben en behouden ten alle tijden het exclusief auteursrecht op onze opdracht en het recht om beelden te gebruiken en te publiceren, tenzij schriftelijk en op voorhand is overeengekomen met de klant dat dit niet toegestaan is. Deze publicaties kunnen blogposts zijn, gebruik op sociale media, eigen reclamedoeleinden,….

ARTIKEL 4 – PRIJS 

4.1. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. 

4.2. Eventuele bijkomende prestaties zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSTERMIJNEN 

5.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

ARTIKEL 6 – CONTROLE EN WAARBORG 

6.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Eventuele klachten over verrichte diensten of geleverde prestaties dienen ons uiterlijk binnen de vijf dagen na de uitvoering te worden gemeld bij aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

6.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

6.3. De koper dient de geleverde goederen zo spoedig mogelijk na het in ontvangst nemen te controleren en eventuele zichtbare gebreken, op straffe van verval, uiterlijk binnen de vijf dagen na deze datum per aangetekend schrijven aan de verkoper te melden. Het in gebruik nemen van de goederen impliceert de goedkeuring en aanvaarding ervan. 

6.4. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 7 werkdagen worden ingediend bij aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.

6.5. De eventuele vergoeding zal de prijs van de geleverde goederen/diensten nooit overschrijden.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSOVERDRACHT EN LEVERING 

7.1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en de overeengekomen wijze. Indien hieraan niet wordt voldaan is de koper gehouden alle schade, met inbegrip van de wachttijd, in hoofde van de verkoper te vergoeden. Bij onmogelijkheid tot levering, te wijten aan de koper, kan de verkoper afzien van verdere uitvoering, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding en met recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – BETALING 

8.1. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 12%, met een minimum van 150 EUR. Daarenboven is, van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12%.

8.2. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

8.3. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 8.2. verschuldigd.

ARTIKEL 9 – OPSCHORTING EN ONTBINDING 

Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, behouden wij ons het recht voor om: hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 11 – EXONERATIEBEDING 

Behoudens wat betreft hetgeen in huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten of verkochte goederen. 

ARTIKEL 12 – GESCHILLENREGELING 

In geval van betwisting, is Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.